เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการพัฒนางานตามประเด็นท้าทายสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและการขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 9/2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ อ.เมือง โดยมี ดร.ภูมิ พระรักษา นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นางสาวพิมพ์ใจ เสือประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ดร.ฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเปิด โดย นายสุรศักดิ์ คำนู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะและภาระงานที่ ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น และเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบขั้นตอนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน วิธีการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตาม ว PA นำมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และคงวิทยฐานะตามมาตรา 55 ในการอบรมมีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 120 คน ได้รับเกียรติจาก ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เป็นวิทยากร ในการนี้ ขอขอบพระคุณ นางรัชนี อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ คณะครูที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกสถานที่การจัดอบรม
พรฤดี มารศรี รายงาน
 

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด