เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2566 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณที่มีผลการประเมินสูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี ดร.ฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 132 คน จาก 71 โรงเรียน โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจำนวน 31 โรงเรียน และรวมกับกลุ่มโรงเรียน Stand Alone จำนวน 1 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 31 โรงเรียน กลุ่มที่ 2 โรงเรียนสุจริตที่ไม่ใช่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจำนวน 39 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนสุจริต ครูผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียน หรือครูผู้จัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยการประชุมในวันนี้เพื่อให้โรงเรียนที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) ทุกโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการขั้นตอนการประเมิน และสามารถเตรียมรับการประเมินได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งวิธีการนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงเรียน ซึ่งโครงการโรงเรียนสุจริตเป็นโครงการที่จะช่วยให้โรงเรียน ครู นักเรียนและชุมชนสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนเขตสุจริตให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่สำคัญของโรงเรียนสุจริต 5 ประการ คือ ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ …..พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว
 
 

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด