เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 75 คน จาก 71 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต
          การประชุมในวันนี้ เพื่อให้โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และแนวทางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วยกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 4.0 กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง กิจกรรมจัดทำหนังสือเล่มเล็กจากการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ (ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต) โดยก่อนการประชุม ประธานได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มีผลการดำเนินงานที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ จำนวน 3 โรงเรียน ……..พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว
 
 

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด