เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานพิธีเปิดการอบรมอภิปรายและบรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาวินัยและกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา โดยมี นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 70 คน เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และคณะทำงานจัดการอบรม จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน ได้รับเกียรติจาก นางวรรธนวรรณ จันทรจนา ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครอง สำนักส่งเสริมงานคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง และนายณรงค์ โชคประจักษ์ชัด พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมงานคดีปกครอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง
          ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยแก่บุคลากรในหน่วยงานการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ และลดข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการ …..พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด