เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน หรือผู้ที่ผ่านการอบรมในเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต และพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด