เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน ปี 2566 กิจกรรม “ขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาระบบการการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองเด็กนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา” โดยมี ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย นางปรางมาศ สุขล้อม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารสถานศึกษา และคุณครู เข้าร่วมอบรม มีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ให้ความรู้โดยในช่วงเช้าเป็นการรับมือเหตุฉุกเฉินในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมบุญยงค์ – ทัศนีย์ อาคารสวาทยานนท์ 2 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ จากสถานการณ์ปัจจุบันมีความไม่ปลอดภัยกับผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา รวมถึงภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบใหม่หลากหลายรูปแบบ การอบรมครั้งนี้มุ่งหวังเพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัย ป้องกัน ดูแล ช่วยเหลือหรือเยียวยา แก้ไขปัญหา เสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างยั่งยืนและนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ….พรฤดี มารศรี รายงานข่าว

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด