วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม “โรงเรียนดี มีความสุข” ของโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วยนายพินิจ แสงจันทร์วิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ณ โรงเรียนบ้านบางจาก และโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
          ทั้งนี้ มอบหมายให้ นายศาสตรา ปาสาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และดร.ฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามฯ ณ โรงเรียนวัดสุขกร โรงเรียนวัดบางด้วน และโรงเรียนวัดไตรสามัคคี นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามฯ ณ โรงเรียนวัดกองแก้ว โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง และโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ นางสาวบุญยวีร์ อดิศัยเดชรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และนางกันยา คงสง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามฯ ในกลุ่มโรงเรียนที่ตนเองรับผิดชอบในการกำกับ ดูแล
          โดยกำหนดประเด็นการนิเทศ ติดตาม “โรงเรียนดี มีความสุข” ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ทั้งสิ้น 7 ประเด็น ได้แก่ 1. ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 2. ด้านสภาพแวดล้อมและสุขอนามัย 3. ด้านการบริหารวิชาการ 4. ด้านการเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน 5. ด้านบุคลากร/การจัดการเรียนรู้ 6. ด้านคุณภาพผู้เรียน และ7. ด้านการส่งเสริมการประเมินผู้เรียนระดับนานาชาติ PISA (สำหรับโรงเรียนขยายโอกาส) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีความเป็นเลิศ และความมั่นคงของชีวิต ตามแนวการการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568 และนโยบายเร่งด่วน Quick Win ปีงบประมาณ 2567 ของ สพฐ. ตามนโยบาย “องค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข

 

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด