เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานเปิดการอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยมี นายยอดยิ่ง ทองรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน มีดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 20 คน ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 120 คน รวมทั้งสิ้น 140 คน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 ซึ่งการฝึกอบรมโดยใช้วิธีการและกระบวนการทางการลูกเสือเน้นการพัฒนาทักษะด้านความคิด การวิเคราะห์และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้กระบวนการทางลูกเสือมาเชื่อมโยงในการดำเนินการเชิงรุก สร้างเครือข่ายในการทำงานและเพื่อเป็นการสร้างความต่อเนื่องและยั่งยืนในในการดำเนินการ โดยมุ่งหวังที่จะให้กระบวนการทางการลูกเสือเป็นเครื่องมือในการดำเนินการป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่เด็กและเยาวชนในสังกัด ให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อไป ……พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว รายงาน

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด