เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานเปิดการอบรมโครงการ ภาวะผู้นำสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา (สภานักเรียน) พร้อมบรรยายพิเศษ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พร้อมด้วย นางปรางมาศ สุขล้อม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ วิทยากรบรรยายให้ความรู้ประกอบด้วย นางสาวศรัญย์ญุตา กุศลส่ง นายสุรเชษฐ์ โพธิ์อ่อน และนางสาวชลธิชา ธีรปัญญาธรรม นายวรัญญู อติศักดิ์กุล สิบโทอภิชา เพ็ชรน้อย นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ นางตรีเนตร รัตนวราเกียรติ โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ประธานสภานักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 71 คน นักเรียนแกนนำสภานักเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้าย จำนวน 5 คน ครูคณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่ จำนวน 88 คน รวมทั้งสิ้น 164 คน

    การอบรมครั้งนี้ จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายเร่งด่วน ด้านที่ 1 พระบรมราโชบาย ร.10 สู่การปฏิบัติ ด้านที่ 2 ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม ด้านที่ 3 การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย สภานักเรียนจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งของโรงเรียน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย และเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังทัศนคติค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตยมีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาล ซึ่งการจัดอบรมโครงการภาวะผู้นำ สภานักเรียน เพื่อให้กิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนมีความเข้มแข็งเป็นกลไกการขับเคลื่อนช่วยในการพัฒนาโรงเรียนตลอดจนถึงชุมชนอย่างเป็นธรรม มีการตั้งสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และนำนโยบายด้านที่ 1 พระบรมราโชบาย ร.10 สู่การปฏิบัติ ด้านที่ 2 ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม ด้านที่ 3 การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ซึ่งรูปแบบการอบรมมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นักเรียนจะได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของสภานักเรียน บทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย และการสร้างภาวะผู้นำ โดยการเลือกตั้งสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

พรฤดี มารศรี รายงาน

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด