สพป.สมุทรปราการ 1 จัดสัมมนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning and Administrative Innovation Symposium ระดับเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดพร้อมมอบแนวคิดในงานสัมมนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning and Administrative Innovation Symposium ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ BEAT Active BITEC Bangna โดยมี นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงานกิจกรรม โดยมี นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ผอ.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.นครนายก ผอ.กฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สป.เขต 2 ,ดร.ภูมิ พระรักษา, นายสุรศักดิ์ คำนู ,นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและนักเรียน ร่วมงาน โดยพิธีเปิดรับชม VTR “Active Learning and Administrative Innovation Symposium” การแสดงชุด “นาฏยวิถี ถิ่นไทย” โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ การแสดงชุด “คีตะมวยไทย” โรงเรียนวัดกองแก้ว (ผาดกาบแก้ว) หลังจากนั้นดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในการพัฒนาผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน คือ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์สมวัยทุกด้าน ด้วยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรฯ และผลที่ได้รับจะทำให้ครูนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาและนำแนวทางมาใช้ในการบริหารและจัดการเรียนรู้เชิงรุกให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาภายในกรอบความรับผิดชอบของทุกฝ่าย จากนั้น ดร.เกศทิพย์ ได้เยี่ยมชมบูธของโรงเรียนที่นำมาจัดแสดง และได้กล่าวชื่นชมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนและครูที่ได้ช่วยกันออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพต่อไปได้ …..พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด