เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 บุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ และลูกจ้างทำกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2567 ระหว่างเดือนธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ และเพื่อปลูกฝัง/สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษา และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีจิตสำนึกและจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในวันพุธแรกของทุกเดือน ในเวลา 09.00-10.00 น. ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

พรฤดี มารศรี รายงาน

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด