เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น.นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในฐานะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน มีนางกฤติยา โพธิ์เสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
          โดยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2566 รุ่นที่ 5 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 47 คน จากสถานศึกษา 23 แห่ง มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน 2.เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาได้ 3.เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานน้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พรฤดี มารศรี รายงาน
 

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด