ข่าวล่าสุด

การประเมินการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ด้านที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ออกนิเทศติดตามตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตามมาตรการ “เปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่กับโควิด 19” การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ขับเคลื่อนการศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ภาคเรียนที่ 1/2565 ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ 2565

ประกาศ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 8 รายการ (กลุ่มที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด